Có gì mới trong phiên bản nâng cấp

DRS Manager 3.0.1 - Ngày 16/04/2019

DRS Manager 3.0.0 - Ngày 15/01/2019

DRS Manager 2.4.0 - Ngày 21/11/2018

DRS Manager 2.3.1 - Ngày 20/08/2018

DRS Manager 2.3.0 - Ngày 28/02/2018

DRS Manager 2.2.8 - Ngày 16/09/2017

DRS Manager 2.2.7 - Ngày 04/08/2017

DRS Manager 2.2.6 - Ngày 19/05/2017

DRS Manager 2.2.5 - Ngày 23/03/2017

DRS Manager 2.2.2 - Ngày 29/08/2016

DRS Manager 2.2.1 - Ngày 27/07/2016

DRS Manager 2.1.7 - Ngày 03/05/2016

DRS Manager 2.1.3 - Ngày 27/12/2015

DRS Manager 2.1.2 - Ngày 17/08/2015

DRS Manager 2.1.1 - Ngày 14/07/2015

DRS Manager 2.0.5 - Ngày 06/05/2015

DRS Manager 2.0.4 - Ngày 18/04/2015

DRS Manager 2.0.2 - Ngày 27/03/2015

DRS Manager 2.0.1 - Ngày 12/03/2015

DRS Manager 2.0.0 - Ngày 27/02/2015

DRS Manager 1.9.8 - Ngày 30/01/2015

DRS Manager 1.9.6 - Ngày 20/01/2015

DRS Manager 1.9.5 - Ngày 07/01/2015

DRS Manager 1.9.3 - Ngày 19/12/2014

DRS Manager 1.9.1 - Ngày 13/12/2014

DRS Manager 1.8.5 - Ngày 20/11/2014

DRS Manager 1.8.2 - Ngày 22/10/2014

DRS Manager 1.8.0 - Ngày 07/10/2014

DRS Manager 1.7.8 - Ngày 09/09/2014

DRS Manager 1.7.7 - Ngày 20/08/2014

DRS Manager 1.7.4 - Ngày 21/07/2014

DRS Manager 1.7.3 - Ngày 11/07/2014

DRS Manager 1.7.1 - Ngày 13/06/2014

DRS Manager 1.6.6 - Ngày 07/05/2014

DRS Manager 1.6.5 - Ngày 02/04/2014

DRS Manager 1.6.3 - Ngày 25/03/2014

DRS Manager 1.5.6 - Ngày 10/03/2014

DRS Manager 1.5.5 - Ngày 06/02/2014

DRS Manager 1.5.4 - Ngày 07/01/2014

DRS Manager 1.5.2 - Ngày 29/11/2013

DRS Manager 1.5.1 - Ngày 03/11/2013

DRS Manager 1.5.0 - Ngày 04/10/2013

DRS Manager 1.4.9 - Ngày 01/10/2013

DRS Manager 1.4.8 - Ngày 17/09/2013

DRS Staff 1.4.8 - Ngày 17/09/2013

DRS Manager 1.4.7 - Ngày 10/09/2013

Lưu ý với việc nâng cấp từ phiên bản trước 1.4.0: Xin vui lòng hủy cài đặt trước khi nâng cấp để chuyển đổi cấu trúc dữ liệu!